Svenska kyrkans centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården

Svenska Kyrkans centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården
är ett nationellt kunskaps- och resurscentrum för frågor rörande andlig vård inom hälso- och sjukvården. Det leds av en konsulent med placering på Diakonistiftelsen Samariterhemmet.
 
Uppdraget består bland annat av att
- som en del av Samarbetsrådet för andlig vård inom hälso- och sjukvården ansvara för utbildningar för anställda inom Sjukhuskyrkan och för präster, diakoner och pastorer i församlingstjänst med själavårdsarbete bland sjuka som del av sina tjänster.
- utveckla arbetssätt för själavårdsarbetet bland patienter, deras nästående och vårdpersonal
- hålla kontakten med Svenska kyrkans stift, Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan (SKAIS) samt Sveriges frikyrkosamråds konsulent för andlig vård inom hälso- och sjukvården
- hålla kontakt med samhällets organ, såsom socialdepartement, landsting etc. samt bevaka frågor som har betydelse för Svenska kyrkans själavårdande arbete
- utveckla arbetssätt och modeller inom området andlig vård inom hälso- och sjukvården
 
Konsulent
Åsa Jonsson
Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Dragarbrunnsgatan 70, 753 20 Uppsala
tel 018-56 40 24, 
mobil 076-80 533 11
 
Samarbetsrådet för andlig vård inom hälso- och sjukvården är en ekumeniskt sammansatt grupp som sammanträder fyra gånger/år och har till uppgift att bland annat
- fastställa gemensamma kursplaner för utbildning inom andlig vård inom hälso- och sjukvården 
- genom kontinuerligt erfarehetsutbyte belysa frågor som rör vårdetik och pastoralt arbete i ett mångreligiöst och mångkulturellt sammanhang
- upprätthålla god kontakt med de nordiska och europeiska nätverken för den andliga vården inom hälso- och sjukvården.
 
Samarbetsrådet består av Gunnel Andréasson och Ingrid Underskog, Sveriges Frikyrkosamråd, Ingemar Rundström, Föreningen Frikyrkornas anställda i Sjukhuskyrkan, Sebastian Torvald Jansson, Stockholms katolska Stift samt Jan Bränström, Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan, Åsa Jonsson och Håkan Stiberg, Trossamfundet Svenska kyrkan. För de ortodoxa kyrkofamiljerna är fader Süleyman Wannes adjungerad.