Om oss

Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en stiftelse i Uppsala med nära relationer till Svenska kyrkan. Uppgiften är att utöva diakoni både genom egen verksamhet och i samarbete med andra organ i kyrka och samhälle.

Diakonistiftelsen Samariterhemmet leds av direktor och styrelse. Direktor är Lennart Lindgren. Det är styrelsen som ytterst styr och leder verksamheten. Den sammanträder ca 6 gånger per år. Styrelsens ledamöter får ingen ekonomisk ersättning för sitt uppdrag och inga pensionskostnader utgår för styrelseledamöter. Styrelsen består av följande personer:

 • Ann-Christin Norrström, styrelseordförande, f.d. vd Länsförsäkringar Uppsala
 • Annica Anderbrant, domprost Uppsala Domkyrkoförsamling
 • Turid Apelgårdh, diakon
 • Gunnar Hedberg, f.d. ordförande Kommunstyrelsen Uppsala
 • Erland Olsson, vd vårdföretaget Sofrosyne AB
 • Kersti Raustorp, diakon
 • Gunnar Sandberg, diakon
 • Christer Segerström, f.d. chefsjurist Länsstyrelsen i Uppsala län
 • Per Uhlén f.d. vd Diligentia

Verksamheten är indelad i fem enheter med respektive verksamhetschef som leder arbetet.

I.   Andlig Vård. Pastor Åsa Jonsson tel. 018-56 40 24 

II.  Vård & Omsorg. Vårdchef Kerstin Murray tel. 018 56 40 59

III. Hotell & Konferens. Direktor Lennart Lindgren tel. 018-56 40 03 

IV Fastigheter. Tf Fastighetschef Marie Nordwall 072-451 76 42

VI Ekonomi. Eva Hemryd 018- 56 40 11

VII HR. HR-ansvarig Marie Nordwall 072- 451 76 42

 

Stadgar Årsredovisning

 

Värdegrund

Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en stiftelse som utövar diakoniverksamhet som främjar kristen människovård i form av omsorg om barn och ungdom, äldre, sjuka, funktionshindrade och andra som är i behov av hjälp och stöd. Enligt §1 i gällande stadgar är stiftelsens uppgift:

 • att  utöva diakoniverksamhet såväl i egen regi som i samarbete med andra organ och organisationer inom kyrka och samälle,
 • att  för denna verksamhet främja utbildning och fortbildning av diakoner och andra medarbetare till Svenska kyrkans och samhällets tjänst,
 • att  även på annat sätt främja kristen människovård t.ex. i form av omsorg om barn och ungdom, äldre, sjuka, funktionshindrade och andra som är i behov av hjälp och stöd,
 • att  främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för stiftelsens verksamhet.

Vår värdegrund utgår från att alla människor är en del i Guds skapelse och att den kristna kärleken uppmanar till diakonal omsorg om medmänniskan i ett ömsesidigt möte. Det innebär ett förhållningssätt som utgår från följande:

1. Alla människors lika värde och värdighet
2. Varje människa är unik
3. Varje människas rätt till respekt och integritet
4. Varje människas rätt till medinflytande över sin situation
5. Varje människas rätt till samhörighet och gemenskap
6. Varje människa är en helhet med kroppliga, psykiska, sociala och existentiella behov
7. Varje människa skall bemötas med generositet och välvilja, respekt och ansvarstagande

Dessa värderingar skall genomsyra alla kontakter med andra människor. Det gäller kontakter med vårdtagare, anhöriga, boende, gäster, anställda, frivilliga och förtroendevalda.

Vision

Diakonistiftelsen Samariterhemmet ska vara en synlig aktör i samhället som bidrar till ett mänskligare samhälle genom att utöva omsorg om enskilda människor, särskilt i utsatta livssituationer.

Verksamhetside

Samariterhemmet verkar diakonalt, i nära relation till Svenska kyrkan och i samarbete med andra organisationer och myndigheter. Vi värnar om den enskilda människan bland särskilt utsatta grupper och erbjuder medmänsklig och professionell omsorg i kroppsligt, själsligt, andligt och socialt avseende, utifrån en kristen människosyn.

STADGAR FÖR DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET Gällande enligt beslut av Kammarkollegiet 2010-09-13
  
§ 1
Diakonistiftelsen Samariterhemmets uppgift är
att utöva diakoniverksamhet såväl i egen regi som i samarbete med andra organ och organisationer inom kyrka och samhälle
att för denna verksamhet främja utbildning och fortbildning av diakoner och andra medarbetare till Svenska kyrkans och samhällets tjänst
att även på annat sätt främja kristen människovård t ex i form av omsorg om barn och ungdom, äldre, sjuka, funktionshindrade och andra som är i behov av hjälp och stöd
att främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för stiftelsens verksamhet.
 
§ 2
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse om 8-10 ordinarie ledamöter.
En ledamot och en suppleant utses av föreningen Samariterhemmets Vänner, två ledamöter av stiftelsens diakonkåroch övriga ledamöter av styrelsen själv, samtliga för en tid av fyra år. Avgående ledamot kan väljas om.
 
Styrelsen har sitt säte i Uppsala.
Styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare.
 
Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Om stiftelsens direktor inte är vald ledamot i styrelsen är hon/han ändock skyldig att, med yttrande- och förslagsrätt, närvara vid styrelsens sammanträden.
 
§ 3
Styrelsen utser stiftelsens direktor, pastor och övriga erforderliga befattningshavare, i den mån detta inte delegerats i den ordning som framgår av § 6.
 
§ 4
Styrelsen meddelar föreskrifter för de i § 3 nämnda befattningshavarnas verksamhet.
 
§ 5
Direktor, som skall vara medlem av Svenska kyrkan, handhar den löpande förvaltningen av stiftelsens angelägenheter enligt för tjänsten gällande befattningsbeskrivning och sörjer – om annat inte har blivit bestämt av styrelsen – för verkställandet av styrelsens beslut.
 
För den andliga vården svarar stiftelsens pastor, som skall vara präst i Svenska kyrkan.
 
§ 6
Styrelsen tillsätter, om den så finner lämpligt, utskottmed uppgift att handlägga vissa ärenden samt att övervaka eller förvalta vissa grenar av stiftelsens verksamhet. Styrelsen kan till utskott eller direktor delegera rätt att fatta beslut.
 
§ 7
Styrelsens förvaltning skall granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor utsedd av styrelsen.
 
§ 8
Ändring av dessa stadgar skall ske i den för permutation lagstadgade ordningen.

 

Ebba Boström, född 5 september 1844, död 10 maj 1902 i Uppsala, grundade Samariterhemmet i Uppsala.  Med inspiration från England, där hon arbetat vid diakonissanstalt i London ville hon grunda ett fattigsjukhus. Efter hemkomsten till Sverige övertog hon år 1882 Sedlighetsföreningen i Uppsalas räddningshem. Efter hand invigdes ett barnhem år 1886, jämte ett nytt sjukhus år 1893. Till sjukhuset knöts även utbildning av diakonissor och sjuksköterskor. År 1899 överlämnade Ebba Boström hela verksamheten åt stiftelsen Samariterhemmet. Några av alla händelser i Samariterhemmets historia nämns nedan, men fler finns att läsa om i pdf-bilagan.

En sjuksköterskeutbildning startades år 1946, vilken upphörde år 1975 då Landstinget började vidareutbildning av sjuksköterskor i lokalerna.

Kyrkomötet beslutade år 1996 om att bara tre institutioner, istället för fem, skulle bedriva diakonutbildning, och Samariterhemmets sista studentkull av blivande diakoner gick ut år 1997.

Under 1900-talet var Samariterhemmet ett uppskattat privatsjukhus fram till år 1970 då Uppsala Läns Landsting blev huvudman för sjukvårdsverksamheten. Nya sjukhuset invigdes år 1971. Stiftelsen äger dock fortfarande sjukhuset och marken.

1961 invigdes trygghetsboendet Kungsängsgården.

Från 1971 blev Samariterhemmets kyrka under några år stadsdelskyrka i Mikaelsdistriktet av Domkyrkoförsamlingen.

1977 startas patienthotellet, numera Duvan Hotell.

1993 startas gruppboendet för dementa, Ebbagården.

1999 startades Svenska kyrkans centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården på Samariterhemmet.

Annan vård och omsorg om äldre och utsatta har alltid varit en viktig del i Samariterhemmets verksamhet. Vill du läsa mer om Samriterhemmets historia har Tuulikki Koivunen Bylund skrivit en doktorsavhandling om Ebba Boström: "Frukta icke, allenast tro. Ebba Boström och Samariterhemmet 1882-1902" (1994).

Ladda ner som PDF

Samariterhemmets Diakonkår finns till för de diakoner som genomgått diakonutbildning vid Samariterhemmet och som vigts till diakoner i Svenska kyrkan. Idag finns 323 medlemmar runt om i Sverige och utomlands. Diakonkåren är knuten till Samariterhemmet och fungerar som ett stöd för enskilda kårmedlemmar och för Samariterhemmets diakonala utvecklingsarbete, lokalt, nationellt och internationellt. Kåren träffas under kårdagar varje höst. Då ges möjligheter till gemenskap och vidareutbildning. Kåren har ett kårråd som samordnar gemensamma frågor som kåren vill driva samt utarbetar program och årsmöteshandlingar till kårdagarna. 

Samariterhemmets Vänner är en förening som har till syfte att främja och stödja Diakonistiftelsen Samariterhemmets verksamhet. Styrelsen består av tre ledamöter. Föreningen utser en ledamot och en suppleant i Diakonistiftelsen Samariterhemmets styrelse. Rundbrev sänds till medlemmarna.

Samariterhemmets Vänner håller sitt årsmöte i samband med Diakonkårens kårdagar på hösten. På årsmötet ges information om Diakonistiftelsen Samariterhemmets verksamhet och ekonomi. Som medlem deltar du i årsmötets val av Vännernas styrelse. Du har då möjlighet att framföra dina synpunkter och påverka verksamhetsutvecklingen vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet. I samband med årsmötet hålls ett föredrag över aktuellt ämne.

Årsavgiften för medlemskap är för närvarande 75 kr för enskild och 100 kr för makar. Medlem i Samariterhemmets Diakonkår är automatiskt medlem i Samariterhemmets Vänner. Avgiften går till Diakonistiftelsens verksamhet. 

 

I ett utdrag ur Ebba Boströms minnesanteckningar står det att "år 1891 varannan tisdag eftermiddag samlades man i Tjänarinnehemmets arbetssal till syförening". I 125 år har Samariterhemmets syförening funnits och den finns än! 

Vi träffas varannan torsdag och följer ungefär samma rutiner som under Ebba Boströms tid. Föreningen består av cirka 40 medlemmar med i genomsnitt 20-25 deltagare varje gång. Andra söndagen i advent har vi vår julförsäljning i samband med gudstjänsten. På våren har vi vår stora försäljning i samband med Björkkaffet. Tack vare gåvor till Samariterhemmet får vi också möjligheter till fina vinster i lotterierna, och får därmed in pengar till Samariterhemmet.


Vi har många eldsjälar i vår förening som gör ett fantastiskt gott arbete. Utan dessa medarbetare skulle det inte vara möjligt att fortsätta, varje medlem är viktig för oss.
 

Vill du också bli medlem - kontakta oss!

Spar Dina begagnade frimärken!    

Frimärksavdelningen vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet tar tacksamt emot Dina begagnade frimärken
- såväl svenska som utländska. Intäkterna används i vår sociala verksamhet.
 
Klipp bort märkena från kuvert och vykort med 5-10 mm papper kvar. Sänd dem till nedanstående adress så tar vi hand om dem för sortering och försäljning.
 
Adress: 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Frimärksavdelningen
Dragarbrunnsgatan 70
753 20  UPPSALA
 

Du kan stödja vårt diakonala arbete vid Samariterhemmet i Uppsala på flera olika sätt. Du kan ge en gåva direkt eller ge en gåva i samband med att någon fyller år eller till minne av någon. Din gåva sätter du in på vårt plusgirokonto: 8766-8.

Här finns ett minnesblad som du kan skriva ut och överlämna till anhöriga i samband med minnesstunden eller lämna till den begravningsbyrå som har hand om begravningen. Till minne av.